Δεύτερος κύκλος εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 15.5.2024- 20.7.2024

Δυνατότητες απασχόλησης

Δυνατότητες απασχόλησης

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι απόφοιτοι θα είναι ικανοί να απασχοληθούν άμεσα στην οικονομία που βασίζεται στα δεδομένα, έχοντας νέες γνώσεις και αποκτώντας βαθιά κατανόηση των αναδυόμενων τεχνολογιών, μεταφέροντας την οικονομική τους εμπειρία στο επόμενο επίπεδο.

Θα μπορούν να εργαστούν ως στελέχη σε θέσεις διοίκησης επιχειρήσεων, σε δημόσιους και διεθνείς οργανισμούς του χρηματοοικονομικού αλλά και όχι μόνο τομέα, όπως στον τομέα της τεχνολογίας και της πληροφορικής, σε συμβουλευτικές υπηρεσίες και λοιπές εξειδικευμένες εταιρείες και οργανισμούς.