Δεύτερος κύκλος εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 15.5.2024- 20.7.2024

Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων

Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από επιτροπή η οποία κρίνει, καθορίζει και εισηγείται στην Γενική Συνέλευση τη σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων στους πίνακες επιτυχίας, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 - Βαθμός πτυχίου

 - Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών

 - Επαγγελματική εμπειρία

 - Ερευνητική δραστηριότητα

 - Δημοσιεύσεις

 - Συστατικές επιστολές

 - Προφορική συνέντευξη (σε περίπτωση ύπαρξης μεγάλου αριθμού υποψηφίων)