Δεύτερος κύκλος εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 15.5.2024- 20.7.2024

Γενικές Πληροφορίες

Γενικές Πληροφορίες

Η απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών πραγματοποιείται μετά την επιτυχή περάτωση 2 ακαδημαϊκών εξαμήνων, κατά τα οποία θα παρακολουθήσετε και θα ολοκληρώσετε 10 υποχρεωτικά μαθήματα (5 ανά εξάμηνο). Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση των δύο εξαμήνων σπουδών.

 Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει τον μήνα Οκτώβριο κάθε ημερολογιακού έτους και τελειώνει τον Ιούλιο. Το κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο έχει διάρκεια 13 εβδομάδων μελέτης και ακολουθούν τελικές και επαναληπτικές γραπτές εξετάσεις. Οι ακριβείς ημερομηνίες των τελικών και επαναληπτικών εξετάσεων ανακοινώνονται στις αρχές Ιανουαρίου και αρχές Μαΐου αντίστοιχα (χειμερινό – εαρινό εξάμηνο).

 Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου και για κάθε Μάθημα, πραγματοποιούνται πέντε (5) εκπαιδευτικές διαλέξεις διάρκειας τεσσάρων ωρών (4) με τον Καθηγητή/ Εισηγητή, ο οποίος είναι υπεύθυνος για να σας ενημερώνει, να σας εμψυχώνει, και να σας συμβουλεύει.

 Κατά τη διάρκεια των σπουδών, η παρακολούθηση των μαθημάτων από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, είναι υποχρεωτική. Ανώτατο επιτρεπτό όριο απουσιών θεωρείται το 20% κάθε μαθήματος χωριστά. Σε περίπτωση ασθένειας, εγκυμοσύνης ή άλλης δυσκολίας θα προβλέπεται διαδικασία διευκόλυνσης ώστε να ανταποκριθεί ο/η εκπαιδευόμενος(η) στις υποχρεώσεις του προγράμματος εφόσον είναι εφικτό, πάντα βέβαια με έγκαιρη αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ΣΕ.

Σκοπός αυτών των διαλέξεων είναι κυρίως η επεξεργασία και ανάπτυξη όλων όσων θα μελετήσετε κατά τη διάρκεια του έτους. Οι ακριβείς ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής των διαλέξεων ανακοινώνονται σε εύλογο χρονικό σημείο στον δικτυακό χώρο στις ιστοσελίδες των μαθημάτων, ενώ αποστέλλονται και σχετικά e-mail. Η μέχρι τώρα εμπειρία από τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που βασίζονται σε δια ζώσης διαλέξεις, έχει αποδείξει, ότι η συμμετοχή των φοιτητών σε αυτές συμβάλλει σε πολύ σημαντικό βαθμό στην μαθησιακή τους εμπειρία, ενώ οι απουσίες τους από τις διαλέξεις επηρεάζουν αρνητικά την επίδοσή τους, τόσο στις Γραπτές Εργασίες, όσο και στις Γραπτές Εξετάσεις.

Κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, θα μπορείτε να συμβουλεύεστε τον Καθηγητή – Εισηγητή σας σε προκαθορισμένες «ώρες επικοινωνίας» εβδομαδιαία και σε προκαθορισμένους αριθμούς τηλεφώνων, τα οποία προσδιορίζονται κατά την έναρξη του εξαμήνου. Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

 Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτούνται συνολικά εβδομήντα πέντε (75) Πιστωτικές μονάδες (ECTS). Για την απόκτηση του ΔΜΣ είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση δέκα (10) μαθημάτων και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Σε κάθε μάθημα αντιστοιχούν 6 πιστωτικές μονάδες, ενώ στη διπλωματική εργασία αντιστοιχούν 15 πιστωτικές μονάδες. Η σειρά παρακολούθησης των μαθημάτων από τους φοιτητές είναι αυτή που αναγράφεται στο πρόγραμμα σπουδών.

 Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στο «Χρηματοοικονομική Τεχνολογία» («Fintech») μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.